LEVERINGSVOORWAARDEN
BEST-4-BUSINESS B.V.
Papegaaiweg 147, 7345 DM, Apeldoorn

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BEST-4-BUSINESS B.V. 06-02-2012

1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Best-4-Business, tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van apparatuur, programmatuur of benodigdheden, tenzij en voorzover uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 lnkoop- en andere voorwaarden, welke de KLANT van toepassing verklaart, verbinden Best-4-Business niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Best-4-Business zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag voorts niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Best-4-Business een mededeling van de KLANT die zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.
1.3 PowerAll en OverAll logo zijn gedeponeerde handelsmerken in licentie gegeven aan Beaver Creek Technology (BCT). Best-4- Business is geautoriseerde wederverkoper namens BCT.

2. DEFINITIES
2.0 ln deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis:
2.1 B4B: De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Best-4-Business B.V. statutair gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven onder
nummer 54614368 in het Handelsregister Oost-Nederland, kantoorhoudende Papegaaiweg 147 te Apeldoorn.
2.2 KLANT: De natuurlijke- of rechtspersoon, firma of maatschap, of diegene die gemachtigd is tot het uitgeven van een opdracht of het maken van een overeenkomst.
2.3 MATERIALEN: Alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies en papier, die in verband met de
uitvoering aan B4B of door B4B ter beschikking worden gesteld.
2.4 INFORMATIEDRAGERS: Alle formulieren, magnetische media en alle overige middelen waarop gegevens zijn of kunnen worden
vastgelegd.
2.5 APPARATUUR: Alle machines en installaties, inclusief randapparatuur, waarmede gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, alsmede daartoe behorende onderdelen.
2.6 PROGRAMMATUUR: Omvat alle beschikbare programma’s om computersystemen te laten functioneren, zowel systeem- als
applicatieprogrammatuur.
2.7 Producten: door B4B te leveren APPARATUUR, PROGRAMMATUUR, diensten en benodigdheden.

3. AANBIEDING EN OVEREENKOMST
3.1 Elke aanbieding van B4B is bindend gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
Mondelinge toezeggingen verbinden B4B slechts nadat B4B deze mondelinge toezegging schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Een aanbieding vervalt na de daarin vermelde termijn.
3.3 ledere door KLANT aan B4B te geven opdracht voor leveringen van producten dient schriftelijk te geschieden.
3.4 Een overeenkomst tussen B4B en KLANT komt tot stand op het moment dat B4B een schriftelijke bevestiging aan KLANT heeft verstuurd.

4. UITVOERING DER WERKZAAMHEDEN, TRANSPORT EN RISICO
4.1 B4B zal zich inspannen de overeengekomen leverdatum na te komen. De overeengekomen leverdatum is derhalve te beschouwen als een streefdatum voor aflevering van de te leveren producten.
4.2 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop B4B de overeengekomen werkzaamheden moet hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op-)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
4.3 lndien een dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van oplevering dienovereenkomstig verschoven, onverminderd het in 15.1 bepaalde voor het geval B4B door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Overschrijding van de overeengekomen streefdatum van aflevering geeft KLANT nimmer het recht tot schadevergoeding.
4.4 lndien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag B4B de aanvang van de
werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren, uitstellen totdat de KLANT de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.5 Wanneer B4B instemt met wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen, kan een
zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het uurtarief en/of op het
overeengekomen tijdstip van oplevering. Meerwerk en extra leveringen worden door B4B steeds volgens de geldende tarieven aan KLANT in rekening gebracht. Minderwerk kan wel tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch B4B behoudt zich het recht voor om KLANT de door B4B gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren, programmatuur en apparatuur, in rekening te brengen.
4.6 B4B of welke van haar werknemers kan nooit verplicht of gehouden worden werkzaamheden te verrichten op zondagen of algemeen erkende Christelijke feestdagen.
4.7 Tenzij anders wordt overeengekomen zorgt B4B voor vervoer van de te leveren producten. Daarbij draagt zij tevens zorg voor een redelijke transportverzekering.
4.8 B4B zorgt nimmer voor verticaal transport, tenzij anders wordt overeengekomen.
4.9 lndien KLANT voor transport zorg draagt, dient KLANT de gekochte producten op de door B4B opgegeven datum en plaats af te halen. Bij gebreke van tijdig ophalen mag B4B de producten opslaan voor rekening en risico van de KLANT.
4.10 De gekochte en te leveren producten zijn voor rekening en risico van KLANT, op het moment dat deze producten zijn afgegeven op het door KLANT opgegeven ontvangstadres, dan wel zodra de producten gereed staan, indien KLANT voor transport zorg draagt.

5. MEDEWERKING EN AANVAARDING DOOR DE KLANT
5.1 KLANT zal B4B steeds tijdig alle medewerking, gegevens, inlichtingen verschaffen, welke B4B noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
5.2 lndien is overeengekomen dat de KLANT B4B apparatuur, programmatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op
informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties, die B4B aan de KLANT ter kennis brengt.
5.3 De KLANT draagt er zorg voor dat de ruimte van de KLANT, waar B4B de werkzaamheden verricht, waar controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop de garantieverplichtingen (zoals hierna in 6.1 t/m 6.6 omschreven) betrekking hebben, zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door B4B te stellen eisen m.b.t. temperatuur, vochtigheidsgraad, stroom- en watertoevoeren andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
5.4 Het is de KLANT niet toegestaan in ontvangst name van de producten te weigeren. Alle uit een weigering voortvloeiende kosten en schaden zijn geheel voor rekening van de KLANT.
5.5 De KLANT is verplicht tijdig voor aflevering van de producten de plaats van opstelling in gereedheid te brengen en daaraan alle
voorzieningen te treffen, die naar het oordeel van B4B voor de installatie en de uitvoering van controleprocedures zijn vereist, waaronder begrepen het aanbrengen van de juiste stroomvoorziening, aansluitingen, bekabeling en/of telefoonaansluiting. Voldoet de KLANT niet, niet tijdig of niet naar behoren aan genoemde verplichtingen, dan worden de kosten van uitstel van installatie en uitvoering van controleprocedures aan KLANT in rekening gebracht tegen de alsdan geldende tarieven van B4B.
5.6 De producten worden geacht door de KLANT te zijn aanvaard op de datum waarop deze door B4B bij de KLANT zijn geïnstalleerd en/of afgeleverd en de standaard installatie- en controleprocedures naar het oordeel van B4B met goed gevolg zijn uitgevoerd.
5.7 lndien KLANT de producten in gebruik neemt op een datum eerder dan de datum bedoeld in 5.6 worden de producten geacht op die eerdere datum te zijn aanvaard.
5.8 lndien de standaard installatie- en controleprocedures niet dadelijk kunnen worden uitgevoerd ten gevolge van omstandigheden die aan KLANT zijn toe te rekenen of voor diens risico komen, worden de producten geacht te zijn aanvaard op de datum waarop B4B gereed was om de controleprocedures te beginnen.

6. GARANTIE EN REKLAMES
6.1 B4B staat ervoor in, dat door haar geleverde apparatuur en benodigdheden gedurende 6 (zes) maanden na aanvaarding vrij blijven van defecten in materiaal en constructie. Ingeval van zodanig defect aan apparatuur en/of benodigdheden bestaat de verplichting van B4B uit, en is beperkt tot, hetzij kosteloos herstel, hetzij kosteloze vervanging, behoudens het gestelde in 10.8 en mits KLANT terstond na de ontdekking van het defect B4B daarvan schriftelijk in kennis stelt en ieder verder gebruik staakt, totdat B4B dit weer toestaat.
6.2 lndien B4B zich verbindt om gegevens, die de KLANT B4B verstrekt, te verwerken, staat B4B er behoudens anders luidende
overeenkomst, voor in dat B4B die gegevens op de overeengekomen wijze zal verwerken en aan KLANT zal afleveren.
6.3 Als B4B zich verbindt tot het ontwikkelen van programmatuur of het leveren van een programmapakket overeenkomstig uitdrukkelijk en schriftelijk tussen KLANT en B4B overeengekomen en vastgelegde specificaties, staat B4B er, behoudens anders luidende overeenkomst voor in dat door B4B ontwikkelde programmatuur c.q. door B4B ontwikkeld programmatuurpakket in staat is om de taken te verrichten, die in zodanige specificaties vermeld zijn.
6.4 In andere gevallen dan de in 6.2 en 6.3 genoemde gevallen verbindt B4B zich tot het met zorg verrichten van de aan B4B gegeven opdracht, tenzij B4B zich uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden dat de werkzaamheden en/of leveringen een door de KLANT beoogd resultaat teweeg zullen brengen. De omstandigheid dat B4B de KLANT ter zake mondeling of schriftelijk adviezen heeft verstrekt, brengt niet mede dat B4B zich tot het teweegbrengen van een zodanig resultaat heeft verbonden.
6.5 ln de gevallen waarin B4B een garantie heeft gegeven zoals hiervoor in 6.2 t/m 6.4 vermeld verbindt B4B zich om gebreken in de door B4B afgeleverde verwerkte gegevens c.q. in het door B4B (op-)geleverde, kosteloos op te sporen en te herstellen, mits zodanige gebreken B4B binnen 2 weken na aflevering, en in alle andere gevallen binnen drie maanden na (op-)levering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. Het krachtens garantie opsporen en herstellen van gebreken geschiedt kosteloos tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verplichting tot zodanig kosteloos opsporen en herstellen brengen
evenwel met zich dat overeengekomen bedragen die de KLANT verschuldigd is niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen behoeven te worden voldaan. Tevens zij gewezen op het gestelde in 10.8 en 14.5.
6.6 De garantie zoals vermeld in 6.2, 6.3 en 6.4 vervalt op het tijdstip waarop, anders dan door B4B of met schriftelijke toestemming van B4B, in het door B4B geleverde wijzigingen worden aangebracht. Gebreken, die het gevolg zijn van fouten die de KLANT of derden hebben gemaakt, vallen niet onder de garantie. B4B mag de kosten van het opsporen en herstellen van gebreken, die ingevolge deze bepaling niet door garantie worden gedekt, aan de KLANT in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.
6.7 ln geval B4B zich jegens de KLANT verbindt tot het ontwikkelen van programmatuur, welke na (op)levering eigendom van de KLANT wordt en B4B zich voorts verbindt om gegevens, die de KLANT verstrekt te verwerken, heeft de garantie als bedoeld in 6.2 geen betrekking op gebreken in de ontwikkelde programmatuur, indien B4B geen garantie heeft gegeven met betrekking tot zodanig ontwikkelde programmatuur of van deze programmatuur de garantietermijn reeds is verstreken.
6.8 De bepalingen genoemd in 6.1 t/m 6.5 zijn uitsluitend van toepassing indien KLANT met B4B geen onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten voor de desbetreffende producten.
6.9 Reclames over direct waarneembare gebreken, daaronder begrepen transportschade, zullen binnen 2 (twee) dagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk bij B4B moeten zijn ingediend. Bij gebreke zal het reclamerecht uit dien hoofde zijn vervallen.
6.10 Het is de KLANT niet toegestaan producten retour te zenden zonder daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van B4B te hebben ontvangen. Terugzending komt voor rekening van KLANT. Reistijd en reiskosten in verband met garanties komen voor rekening van KLANT. Vervangen apparatuur, benodigdheden of onderdelen worden door kosteloze vervanging eigendom van B4B.
6.11 Gedurende 12 maanden op onderdelen en arbeidsloon voor vervanging van onderdelen; niet op voorrijdkosten en verzendkosten en niet voor arbeid herinstallatie software en terugzetten van back-ups e.d. Dit wordt doorbelast.

7. PRIJS
7.1 Alle door B4B gehanteerde c.q. geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting of soortgelijke belastingen en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
7.2 KLANT heeft geen recht op andere kortingen dan die welke uitdrukkelijk door B4B in haar offerte respectievelijk de overeenkomst met de KLANT worden vermeld.
7.3 B4B is gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar tarieven aan te passen op basis van de Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) van het voorafgaande jaar, zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank (ECB).

8. BETALING
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen voor levering van apparatuur en/of diensten aan B4B plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.2 Betalingen vinden stipt op de overeengekomen tijdstippen plaats op de door B4B aan KLANT mede te delen wijze.
8.3 Als B4B de overeenkomst in fasen of deelleveringen uitvoert, is B4B gerechtigd KLANT voor iedere fase of deellevering apart te factureren en daarvoor betaling te verlangen overeenkomstig de overige bepalingen van dit artikel.
8.4 Als is overeengekomen dat betaling plaats vindt bij voltooiing van de werkzaamheden of bij (op-)levering en als die voltooling of (op-) levering is vertraagd, mag de dienovereenkomstige betaling eveneens worden vertraagd, tenzij de vertraging is veroorzaakt door de KLANT en/of omstandigheden welke redelijkerwijs voor risico van de KLANT komen.
8.5 Betalingen worden geacht in mindering te strekken op de oudste factuur.
8.6 KLANT heeft nimmer het recht zich op compensatie te beroepen, dan wel betaling op te schorten in verband met een gestelde
tegenvordering.
8.7 De KLANT betaalt in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder aftrek of schuldvergelijking, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestaties en zonder dat de KLANT zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Bij gebreke van tijdige betaling is de KLANT rente verschuldigd naar een jaarlijks percentage dat 3 (drie) procent ligt boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V., zonder dat daarvoor een nadere in gebreke stelling is vereist. Tevens zullen verschuldigd zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de laatste te fixeren op 15 (vijftien) procent van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van €75,00 (vijfenzeventig euro). B4B zal niet verplicht zijn aan te tonen dat de kosten ook werkelijk gemaakt zijn.
8.8 lndien de kredietwaardigheid van de KLANT daartoe naar het oordeel van B4B aanleiding geeft, mag B4B van de KLANT verlangen dat deze zekerheid stelt voor de betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan B4B de verdere uitvoering van de aan B4B opgedragen werkzaamheden en leveringen mag opschorten, onverminderd de verplichting van de KLANT om toekomstige termijnen te voldoen.
8.9 lndien enige betaling niet tijdig plaatsvindt worden alle eventuele overige vorderingen van B4B op de KLANT terstond opeisbaar.
Bovendien heeft B4B het recht bij niet tijdige of niet volledige betalingen alle werkzaamheden en/of leveringen op te schorten.

9. INSOLVENTIE
9.1 lndien KLANT in staat van faillissement is verklaard of het eigen faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd, indien de Ontvanger de Belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van KLANT, indien KLANT besluit tot ontbinding, liquidatie,
bedrijfsbeëindiging of -overdracht, indien de KLANT zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of indien KLANT kennelijk buiten staat geraakt is zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft B4B het recht iedere overeenkomst met KLANT zonder rechtelijke
tussenkomst ontbonden te verklaren en alle apparatuur en materialen terug te nemen, onverminderd de verplichting van de KLANT hetgeen opeisbaar is geworden te voldoen, waaronder in ieder geval de door B4B gemaakte kosten.

10. EIGENDOM, GEBRUIKSRECHT EN LICENTIES
10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in verband met de uitvoering van de opgedragen
werkzaamheden aan de KLANT ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur, informatiedragers en materialen eigendom van B4B.
10.2 Alle door B4B aan KLANT geleverde producten, in het bijzonder apparatuur, blijven eigendom van B4B totdat KLANT heeft voldaan aan al diens verplichtingen t.o.v. B4B. Tot op dat moment wordt KLANT geacht de producten, en in het bijzonder de apparatuur, voor B4B te houden en is het KLANT niet toegestaan producten van het afleveradres te verwijderen, aan derden in gebruik te geven, te verhuren, tot zekerheid over te dragen of enigerlei andere rechten van derden op de producten te vestigen of te doen vestigen, behoudens ingeval van schriftelijke toestemming door B4B. De KLANT is jegens B4B aansprakelijk voor verlies van of iedere schade aan apparatuur, benodigdheden en materialen die krachtens dit artikel eigendom zijn van B4B. De KLANT is verplicht de producten behoorlijk en afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
10.3 B4B behoudt zich elk industrieel en intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor m.b.t. door B4B verschafte materialen en/of door B4B ontwikkelde programmatuur en daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen, actieve en passieve bedieningswijzen en auteursrechtelijke werken. Dit geldt ook indien dit niet nadrukkelijk op de desbetreffende materialen en/of documenten is aangetekend. Bovengenoemd voorbehoud geldt ook indien oniwikkelde programmatuur is gebaseerd op door KLANT mondeling of schriftelijk aan B4B gegeven ideëen, richtlijnen of specificaties, tenzij met KLANT schriftelijk anders is overeengekomen.
10.4 Tenzij B4B uitdrukkelijk overeenkomt dat het gebruiksrecht van de KLANT gedurende een beperkte tijd zal bestaan, verleent B4B de KLANT een doorlopend gebruiksrecht met betrekking tot de aan de KLANT geleverde materialen en/of overige producten en/of programmatuur. Een zodanige uitdrukkelijke overeenkomst bestaat evenwel steeds indien B4B en de KLANT B4B ter zake van het hem verleende gebruiksrecht periodieke betalingen zal doen. ln dat geval eindigt het gebruiksrecht van de KLANT bij het einde van de termijn zover de periodieke betalingen verschuldigd zijn, behoudens een eerdere tussentijdse beëindiging overeenkomstig het bepaalde in 13.1 t/m 13.3.
10.5 Als het gebruiksrecht van KLANT slechts gedurende een beperkte tijd bestaat, verbindt de KLANT zich om nadien het gebruik te staken en de desbetreffende materialen terug te geven, ook indien B4B geen industrieel of intellectueel eigendomsrecht heeft op grond waarvan B4B een nadien door de KLANT voortgezet gebruik zou kunnen verbieden.
10.6 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het gebruiksrecht van de KLANT beperkt tot het eigen gebruik voor de onderneming van de natuurlijke- of rechtspersoon die de KLANT is. Het materiaal, dat door B4B aan de KLANT is verstrekt, mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van B4B niet aan derden ter beschikking worden gesteld of voor of door derden worden gebruikt. Tevens zal de KLANT alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen om de inhoud van de programmatuur, de handleidingen en bijbehorende gegevens geheim te houden. De geldigheid van dit artikel blijft onverminderd gelden na beëndiging van het gebruiksrecht. KLANT is verplicht B4B iedere schade te vergoeden, die B4B lijdt ten gevolge van een inbreuk door KLANT op het bovenvermelde, met een minimum van €2500,00 (vijf- en twintig honderd euro).
10.7 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het ter beschikking gestelde gebruiksrecht altijd een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht en alleen geldig voor de in de overeenkomst vastgelegde programmatuur. Het is de KLANT verboden wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in de programmatuur of deze te koppelen aan andere programmatuur zonder schriftelijke toestemming van B4B.
10.8 B4B stelt KLANT de voor installatie, werking en gebruik van de producten benodigde handleidingen, richtlijnen en gegevens ter
beschikking, zulks in zoverre naar het oordeel van B4B noodzakelijk en/of gewenst is. KLANT is verplicht overeenkomstig genoemde handleidingen, richtlijnen en gegevens te handelen. Bij het niet nakomen hiervan door KLANT zal het recht op garantie, zoals bepaald in 6.1 t/m 6.6, komen te vervallen.
10.9 Het is aan de KLANT uitsluitend toegestaan de programmatuur geheel of gedeeltelijk te reproduceren met het oogmerk waarborgen te hebben voor verlies. Reproductie mag uitsluitend op de door B4B voorgeschreven wijze plaatsvinden en zowel het originele als het gereproduceerde materiaal zal volledig voorzien blijven van alle kenmerken omtrent productbeschrijving, intellectueel eigendom en licentienummer en -houder.

11. INBREUKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN
11.1 B4B zal KLANT vrijwaren tegen alle aanspraken van derden ter zake van gestelde inbreuk op enig recht van industrieel of intellectueel eigendom op de door B4B aan KLANT geleverde programmatuur, voor zover die programmatuur door B4B is vervaardigd.
11.2 KLANT is verplicht B4B terstond schriftelijk in kennis te stellen van enige aanspraak door derden, en B4B de benodigde volmacht en alle verdere inlichtingen en bijstand ten behoeve van haar verweer te verstrekken, en zich te onthouden van enige verklaring jegens de derde die inbreuk stelt, alles op straffe van verlies van enig recht op vrijwaring.
11.3 lndien in of buiten rechte onherroepelijk zal zijn vastgesteld dat ongewijzigd gebruik van de door B4B vervaardigde programmatuur is verboden dan wel B4B voorziet dat zodanig gebruik te eniger tijd zal worden verboden, heeft B4B het recht de betreffende inbreukmakende programmatuur te vervangen of te wijzigen, op zodanige wijze, dat er van inbreuk geen sprake meer zal zijn.

12. DUUROVEREENKOMSTEN
12.1 lndien B4B met de KLANT een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van eenmalige levering voorziet, doch die voorziet in het door B4B periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekonen periode of, bij gebreke van zodanige overeenkomst, voor een jaar.
12.2 Een overeenkomst, zoals bedoeld in 12.1 wordt voor een onbepaalde tijd verlengd zonder dat ter zake enige formaliteit zal
zijn vereist, totdat de overeenkomst door een van beide partijen met inachtneming van een uitdrukkelijk overeen te komen
opzegtermijn, of bij gebreke van zodanige opzegtermijn een kalendermaand, schriftelijk zal worden beëindigd. De bepaling van 13.5 is in dit geval van overeenkomstige toepassing.

13. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING EN ONTBINDING
13.1 ledere partij heeft het recht de overeenkomst in overeenstemming met het in 13.4 bepaalde met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of (op-)geleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd, indien de andere partij na deswege door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld binnen een bij die in gebreke stelling redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, indien die andere partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
13.2 De in 13.1 bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht zijn om de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand.
13.3 ln afwijking van het in 13.2 bepaalde heeft de tussentijdse beëindiging terugwerkende kracht en geldt derhalve als ontbinding van de overeenkomst, indien KLANT in gebreke blijft om de eenmalige vergoeding voor het recht van gebruik van de door B4B voor de KLANT ontwikkelde programmatuur of het door B4B geleverde programmatuurpakket aan ons te voldoen. De ontbinding van de overeenkomst blijft evenwel beperkt tot het gedeelte van de overeenkomst, dat het verlenen van het bedoelde gebruiksrecht en de daarvoor overeengekomen vergoeding betreft, en KLANT is B4B desondanks een redelijke vergoeding verschuldigd voor het tijdvak gedurende hetwelk KLANT wel gebruik van het (op-)geleverde heeft kunnen maken.
13.4 De in gebreke stellende partij dient uiterlijk 30 (dertig) dagen na einde van de termijn, welke bij de in gebreke stelling werd ingesteld, van zijn recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst gebruik te maken, bij gebreke waarvan het recht op tussentijdse beëindiging ter zake van de desbetreffende nalatigheid vervalt, onverminderd het recht van de in gebreke stellende partij om de andere partij opnieuw in gebreke te stellen overeenkomstig het in 13.1 bepaalde.
13.5 Onverminderd de aanspraken, welke partijen ingevolge de gesloten overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden jegens elkander geldend kunnen maken, zal B4B de KLANT bij het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding zodanig gegevens verschaffen als de KLANT in redelijkheid kan verlangen, teneinde met behoud van de contïnuiteit de werkzaamheden, die onderwerp zijn van de overeenkomst door een ander te doen verrichten. Eigen programmatuur wordt eventueel nimmer afgegeven; B4B mag de KLANT voor het verschaffen van zodanige gegevens een extra prijs berekenen overeenkomstig de daarvoor geldende B4B tarieven.
13.5 lndien de KLANT niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met B4B gesloten overeenkomst mocht voorvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, dan wel aanvrage daartoe, het verkeren in de toestand te hebben opgehouden te betalen, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de KLANT, dan wel in geval van gehele of gedeeltelijke overname door derden, wordt de KLANT geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft B4B het recht zonder enige in gebrekenstelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, waarbij onder deze overeenkomst geleverde apparatuur kan worden teruggenomen, te zijner keuze, zonder dat B4B daardoor tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de hem verder toekomende rechten. ln deze gevallen is elke vordering, welke B4B ten laste van de KLANT heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar. B4B houdt zich het recht voor om van de KLANT in geval van ontbinding van de overeenkomst een schadevergoeding te vorderen.

14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 B4B is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade uit welke oorzaak ook geleden door KLANT, door haar werknemers of door derden in verband met door B4B geleverde producten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van werknemers van B4B. Opzet of grove schuld van door B4B ingeschakelde derden kan nimmer tot aansprakelijkheid van B4B leiden.
14.2 B4B is ter zake van opzet, grove schuld of wanprestatie slechts jegens de KLANT aansprakelijk, indien de KLANT gebruik heeft gemaakt van het in 13.1 en 13.4 omschreven recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
14.3 De aansprakelijkheid van B4B voor schade is in dit geval beperkt tot de extra kosten die de KLANT moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken, rekening houdend met het gestelde in 14.9. B4B is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts zeer uitdrukkelijk uitgesloten, zoals ook gesteld in 14.1.
14.4 B4B is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de KLANT zelf of door personen, die de KLANT heeft aangesteld of waarvoor de KLANT anderszins verantwoordelijk is. De KLANT houdt toezicht op zijn apparatuur en op de werkzaamheden die B4B aan of met zijn apparatuur verricht, zodat B4B voor daarbij aan de apparatuur toegebrachte of daardoor veroorzaakte schade niet aansprakelijk is. B4B is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke het gevolg is van het door KLANT verstrekken van onjuiste, onvolledige of gebrekkige gegevens of materialen. Extra werkzaamheden en kosten, welke worden veroorzaakt door een dergelijk handelen of nalaten van de KLANT, mogen door B4B tegen de door B4B normaal gehanteerde tarieven aan de KLANT in rekening worden gebracht.
14.5 De aansprakelijkheid van B4B ter zake van door B4B gegeven garanties is beperkt tot het opsporen en herstellen van gebreken zoals in 6.5 omschreven. Elke aansprakelijkheid voor schade, die door zodanige gebreken is veroorzaakt, is uitdrukkelijk uitgesloten (zie 14.1). lndien B4B zijn verplichtingen uit hoofde van een door B4B gegeven garantie niet nakomt, is de aansprakelijkheid van B4B beperkt tot de extra aantoonbare kosten die de KLANT moet maken doordat een ander de werkzaamheden om de gebreken op te sporen/te herstellen moet verrichten, rekening houdend met het gestelde in 14.9.
14.6 B4B is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen, welke door B4B worden verstrekt voordat de overeenkomst met de KLANT tot stand komt. De KLANT blijft verantwoordelijk voor toegepaste administratie- en berekeningsmethoden jegens overheid, instellingen en andere derden.
14.7 De KLANT vrijwaart B4B voor alle aanspraken ter zake van enige directe of indirecte schade geleden door KLANT, door haar werknemers of door derden, welke wordt veroorzaakt door een computervirus of malware van welke aard dan ook. B4B is nimmer aansprakelijk voor de aanwezigheid hiervan op enige apparatuur van de KLANT, ook al kan enig vermoeden bestaan dat dit is meegeleverd met door B4B geleverde producten.
14.8 De KLANT vrijwaart B4B voor aanspraken van derden ter zake van enige directe of indirecte schade uit welke oozaak ook geleden door KLANT, door haar werknemers of derden, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van door B4B geleverde producten is gemaakt.
14.9 De totale aansprakelijkheid van B4B uit hoofde van een aan B4B verstrekte opdracht is in geen geval hoger dan een bedrag van
€20.000,00 (twintigduizend euro) en is bovendien in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het bedrag van de totale overeenkomst (exclusief omzetbelastingen en andere heffingen) voor de aan B4B opgedragen werkzaamheden en/of leveringen. Bij duurovereenkomsten is de aansprakelijkheid van B4B terzake van haar handelen of nalaten gedurende enige periode van drie maanden in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting en andere heffingen) voor de aan B4B opgedragen werkzaamheden en/of leveringen welke gedurende de desbetreffende periode van drie maanden dienen te worden verricht.

15. OVERMACHT
15.1 B4B is niet aansprakelijk indien en voor zover B4B zijn verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt
verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, waardoor de tijdige of behoorlijke nakoming van haar verplichtingen niet van B4B kan worden gevergd. Daar onder uitdrukkelijk begrepen, doch niet uitsluitend: Vertraging of wanprestaties door toeleveranciers van B4B, vervoersmoeilijkheden, werkonderbrekingen, werkstakingen, overheidsmaatregelen in de ruimste zin, sabotage, ongevallen, gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, stagnaties door hoog ziekteverzuim.
15.2 lndien en voorzover B4B zijn verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft de KLANT de daarmede overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.
15.3 lndien de overmacht drie maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan drie maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst beëndigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is, nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd nagekomen. De KLANT dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de tijd voordat de overmachttoestand intrad.

16. GEHEIMHOUDING
16.1 B4B zal maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan B4B, door of namens KLANT ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. B4B zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van KLANT aan derden kenbaar maken.
16.2 B4B zal redelijke aanwijzingen van de KLANT omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen.
16.3 lndien B4B zich verbindt om gegevens, die de KLANT B4B verstrekt, met behulp van eigen apparatuur van B4B te verwerken, staat de KLANT ervoor in dat de documentatie, die B4B de KLANT verstrekt teneinde de KLANT in staat te tellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan B4B ter verwerking aan te bieden, alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt in welke vorm dan ook. KLANT is verplicht B4B iedere schade te vergoeden die B4B lijdt ten gevolge van een inbreuk door KLANT op het bovenvermelde, met een minimum €2500,00 (vijf- en twintig honderd euro).

17. GESCHILLEN
17.1 leder geschil dat niet in der minne zal kunnen worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de KLANT in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen. B4B behoudt zich evenwel het recht voor een geschil met een buitenlandse KLANT te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter. Als bevoegde rechter wordt aangewezen de arrondissementsrechtbank te Arnhem, respectievelijk de kantonrechter te Zutphen, indien de hoogte of aard van de vordering binnen diens competentie valt.
17.2 Elke overeenkomst van B4B met de KLANT wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.