Disclaimer

Algemeen

Deze website http://www.Best-4-Business.com, alsmede de bijbehorende (sub)domeinen in bezit van Best-4-Business, hierna te noemen “deze website”, worden beheerd door Best-4-Business B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54614368, hierna te noemen “Best-4-Business”.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze website berusten bij Best-4-Business of haar toeleveranciers.

De informatie op deze website is bedoeld voor eigen of intern gebruik van (potentiële) afnemers en partners van Best-4-Business. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website of delen daarvan voor andere doelen te gebruiken, verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Best-4-Business.

Best-4-Business behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te hoeven doen aan de gebruiker.

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid door Best-4-Business samengesteld en onderhouden. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. Best-4-Business wijst de gebruiker daarom op het belang om de informatie op deze website te verifiëren alvorens op de inhoud van deze website gebaseerde activiteiten te ondernemen of beslissingen te nemen.

Links

Op deze website zijn verwijzingen en/of hyperlinks naar websites die niet door Best-4-Business worden beheerd opgenomen. Deze websites zijn zorgvuldig geselecteerd door Best-4-Business. Best-4-Business wijst de gebruiker er echter op dat Best-4-Business geen invloed heeft op de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Het staat de gebruiker vrij een hyperlink naar (een pagina van) deze website te maken, mits de verwijzing naar deze website niet is bedoeld voor negatieve publiciteit of aandacht voor Best-4-Business of haar producten of diensten. Best-4-Business behoudt zich het recht voor de gebruiker op ieder moment naar eigen inzicht te verzoeken een door de gebruiker geplaatste hyperlink te verwijderen.

Privacy

Persoonsgegevens die door de gebruiker via deze website of Mijn Best-4-Business aan Best-4-Business ter beschikking worden gesteld, zullen door Best-4-Business alleen worden gebruikt ten behoeve van:

  1. het toesturen van een door de gebruiker aangevraagde nieuwsbrief of andere informatie;
  2. het beheren van het Support account van de gebruiker;
  3. het verlenen van ondersteuning aan de gebruiker in zijn gebruik van Best-4-Business producten en diensten.

Best-4-Business zal de aan haar via deze website of Mijn Best-4-Business ter beschikking gestelde persoonsgegevens en andere gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Dit laat onverlet dat derden, die Best-4-Business inschakelt voor het uitvoeren van haar bedrijfsvoering, kennis kunnen nemen of toegang kunnen hebben tot deze gegevens in het kader van hun werkzaamheden voor Best-4-Business.

Best-4-Business draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of wijziging van de via deze website of Mijn Best-4-Business ter beschikking gestelde persoonsgegevens en andere gegevens. De door Best-4-Business genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden en de gevoeligheid van de gegevens.

Best-4-Business heeft aan derden die middels Best-4-Business kennisnemen van de via deze website of Mijn Best-4-Business ter beschikking gestelde persoonsgegevens en andere gegevens gelijke verplichtingen opgelegd met betrekking tot het gebruik, de geheimhouding en de beveiliging van deze gegevens.